STT Mã bánh Tên bánh Trọng lượng ĐVT Giá bán lẻ  
1 AAA

Ái Huê Yến Bào Ngư Vi Cá (4 trứng)

600 g/hộp cái 510,000đ
2 AA

Ái Huê Bào Ngư Vi Cá (4 trứng)

600 g/hộp cái 399,000đ
3 1A

Ái Huê Yến Bào Ngư Vi Cá (2 trứng)

250 g/cái cái 198,000đ
4 11A

Ái Huê Bào Ngư Vi Cá (2 trứng)

250 g/cái cái 175,000đ
5 111A

Ái Huê Vi Cá Gà Quay (2 trứng)

250 g/cái cái 165,000đ
6 21A

Gà Quay Lạp Xưởng (1 trứng)

210 g/cái cái 112,000đ
7 22A

Gà Quay Lạp Xưởng (2 Trứng)

250 g/cái cái 120,000đ
8 31A

Lạp Xưởng Giò Heo (1 trứng)

210 g/cái cái 105,000đ
9 32A

Lạp Xưởng Giò Heo (2 trứng)

250 g/cái cái 115,000đ
10 41A

Hạt Sen (1 trứng)

210 g/cái cái 85,000đ
11 42A

Hạt Sen (2 trứng)

250 g/cái cái 95,000đ
12 51A

Dừa Sầu Riêng (1 trứng)

210 g/cái cái 87,000đ
13 52A

Dừa Sầu Riêng (2 trứng)

250 g/cái cái 100,000đ
14 61A

Đậu Đỏ Hạt Dưa (1 trứng)

210 g/cái cái 85,000đ
15 62A

Đậu Đỏ Hạt Dưa (2 trứng)

250 g/cái cái 95,000đ
16 71A

Thập Cẩm (1 trứng)

210 g/cái cái 100,000đ
17 72A

Thập Cẩm (2 trứng)

250 g/cái cái 110,000đ
18 81A

Đậu Xanh (1 trứng)

210 g/cái cái 84,000đ
19 82A

Đậu Xanh (2 trứng)

250 g/cái cái 92,000đ
20 M1A

Khoai Môn (1 trứng)

210 g/cái cái 84,000đ
21 M2A

Khoai Môn (2 trứng)

250 g/cái cái 93,000đ
22 T1A

Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng)

210g/ Cái cái 87,000đ
23 T2A

Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng)

250g/ Cái cái 100,000đ
24 DT

Dẻo Thập Cẩm

250 g/cái cái 65,000đ
25 DS

Dẻo Hạt Sen

250 g/cái cái 62,000đ
26 DX

Dẻo Đậu Xanh

250 g/cái cái 57,000đ
27

Dẻo Đậu Xanh (hình trái đào)

250 g/cái cái 65,000đ